Algemene informatie

Statutaire Doelstelling

  • het bevorderen van het aantal bezoekers en het verbeteren van het imago van het gesubsidieerde podiumkunstenaanbod voor kinderen.

  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het onderhouden van een website waarbij het hiervoor bedoelde aanbod inzichtelijk wordt gemaakt.
  • het samenwerken met verschillende toneelgezelschappen teneinde kennis uit te wisselen, collectieve marketingcampagnes op te zetten en synergievoordelen te halen.
  • het enthousiasmeren van een breed publiek voor het hiervoor bedoelde aanbod.

Hoofdlijnen beleidsplan / visiedocument:

Podiumkids is een collectief van 26 gezelschappen, het is een samenvoeging van de Zapp Theaterprijs, dé publieksprijs voor jeugdtheater vanaf 2011 en de campagne Theater is Live met (de eerder) bijbehorende website. De prijs gaat vanaf september 2019 verder onder de noemer Podiumkids Prijs en de campagne Theater is Live wordt voortgezet vanuit het platform Podiumkids. Collectief Podiumkids bestaat uit 26 jeugdtheatergezelschappen en wordt ondersteund door de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK).

In 2025 is Podiumkids een onmisbare aanvulling op de marketing- en communicatiestrategie van alle Nederlandse jeugdgezelschappen. De website heeft een gidsfunctie en is in heel Nederland de plek waar (potentieel) publiek begint bij het zoeken van een cultureel uitje in familieverband. Traffic naar de website is in vijf jaar vervijfvoudigd. Naast de website en de publieksprijs heeft Podiumkids een (al dan niet eigen) evenement, een ambassadeur, diverse mediapartners om nóg zichtbaarder te zijn en daarmee zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met jeugdpodiumkunsten. Er is meer media-aandacht voor jeugdpodiumkunsten. Bezoek aan jeugdpodiumkunsten wordt gezien als een volwaardig substituut voor andere gezins-vrijetijdsbestedingen. Je kunt hier het volledige document downloaden.

Bestuur Podiumkids

Het bestuur wordt gevormd door Youri Schellingerhout (voorzitter), Moreen Beentjes (secretaris), Marjolein van Bommel (penningmeester), Babette Groenewege, Koen Waanders, Sarah-Faye Lombré en Maarten Visscher.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is al dan niet onmiddellijk slechts eenmaal herbenoembaar. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Coördinatoren Podiumkids

De coördinatoren van Podiumkids zijn Vivian Treurniet (algemeen coördinator), Keshia Emke (coördinator publieksprijs en kinderjury) en Kim van Zwietering (coördinator socials en nieuwsbrief).

Samen met de marketeers van de aan Podiumkids verbonden gezelschappen zorgen zij ervoor dat Podiumkids hét platform voor voor jeugdtheater met impact is voor zowel het publiek als in de sector. Zij doen dit via de website, socials, nieuwsbrieven, kinderjury, publieksprijs, campagnes, expertmeetings en partnering. De coördinatoren besteden tezamen ca. 9 uur per week aan de werkzaamheden die dit alles mogelijk maken.

Colofon

Pin It on Pinterest

Deze website maakt gebruik van cookies.